Du er her: Hovudsida  >  Prosent  >  Prosent
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prosent - å finne fleire prosentvise endringar. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7
1   Prosentform, brøkform og desimalform
2   Hovudrekning
3   Å finne delen
4   Å finne prosenten
5   Å finne førverdien
6   Å finne fleire prosentvise endringar
7   Renter

Matematikkord

Når noko endrar seg over tid, kan vi rekne ut endringsfaktoren slik:

Endringsfaktor = ny verdi : gammal verdi

Endringsfaktor > 1 vil seie at det er ein auke
Endringsfaktor < 1 vil seie at det er ein nedgang