Du er her: Hovudsida  >  Brøk  >  Brøk
   
  Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
Ressursar
 
1 2 3 4
1   Storleiken til brøkar
2   Utviding og forkorting
3   Addisjon og subtraksjon av brøk
4   Multiplikasjon og divisjon av brøk

Matematikkord

Vi utvidar ein brøk

ved å multiplisere teljaren og nemnaren med same tal.